Skip to content

Tietosuojaseloste

Varjovalmennus ry:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Varjovalmennus ry (Y-tunnus 2663374-6)

erik.rasanen ( at ) helsinki.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on valmennuskurssien järjestäminen. Tietoja kerätään kurssien järjestämiseen osallistuvilta, kursseille ilmoittautuvilta sekä keskustelufoorumille rekisteröityneiltä.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Oikeutettuna etuna on valmennuskurssien järjestämiseen liittyvien tehtävien hoito sekä yhteydenpito kurssien opettajiin ja muihin järjestäjiin sekä osallistujiin ja keskustelufoorumin tarjoaminen. Käsiteltävät tiedot koostuvat kurssi-ilmoittautumisen, vapaaehtoiseksi ilmoittautumisen ja keskustelufoorumille rekisteröitymisen yhteydessä pyydetyistä tiedoista.

Henkilötietojen vastaanottajat
Tietojen käsittelyssä käytetään ilmoittautumisten osalta Googlen palveluita ja keskustelufoorumin osalta hosting-palveluntarjoajan palveluita. Muutoin tietoja ei luovuteta Varjovalmennus ry:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Ilmoittautumisten osalta tietojen käsittelyssä käytetään Googlen palveluita. Google voi siirtää tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Yhdysvaltojen osalta Google on mukana Privacy Shield -järjestelyssä ja siirto perustuu komission päätökseen riittävästä tietosuojan tasosta. Muiden maiden osalta siirto perustuu EU:n komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden käyttöön.

Henkilötietojen säilytysaika
Ilmoittautuneiden tietoja säilytetään kunkin valmennuskurssin järjestämisvuoden päättymiseen saakka. Keskustelufoorumille rekisteröityneiden tietoja säilytetään keskustelufoorumin toiminnan ajan.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröityjen oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyillä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja ja jos käsitellään, oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista
Rekisteröidyillä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä oikaisee epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.

Oikeus pyytää tietojen poistamista
Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojen poistamista ja saada tiedot poistetuksi erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyillä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus vastustaa käsittelyä
Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Tietosuojaseloste on päivitetty 29.3.2019.
Lisätietoja: erik.rasanen( at )helsinki.fi