Skip to content

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Varjovalmennus ry (Y-tunnus 2663374-6)

erik.rasanen ( at ) helsinki.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on valmennuskurssien järjestäminen. Tietoja kerätään kurssien järjestämiseen osallistuvilta, kursseille ilmoittautuvilta sekä keskustelufoorumille rekisteröityneiltä.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja yhdistyksen jäsenluettelon osalta rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Oikeutettuna etuna on valmennuskurssien järjestämiseen liittyvien tehtävien hoito sekä yhteydenpito kurssien opettajiin ja muihin järjestäjiin sekä osallistujiin ja keskustelufoorumin tarjoaminen. Käsiteltävät tiedot koostuvat kurssi-ilmoittautumisen, vapaaehtoiseksi ilmoittautumisen ja keskustelufoorumille rekisteröitymisen yhteydessä pyydetyistä tiedoista.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietojen käsittelyssä käytetään Googlen palveluita ja keskustelufoorumin osalta hosting-palveluntarjoajan palveluita. Muutoin tietoja ei luovuteta Varjovalmennus ry:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyssä käytetään Googlen palveluita. Google voi siirtää tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Yhdysvaltojen osalta Google on mukana Privacy Shield -järjestelyssä ja siirto perustuu komission päätökseen riittävästä tietosuojan tasosta. Muiden maiden osalta siirto perustuu EU:n komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden käyttöön.

Henkilötietojen säilytysaika

Ilmoittautuneiden tietoja säilytetään kunkin valmennuskurssin järjestämisvuoden päättymiseen saakka. Keskustelufoorumille rekisteröityneiden tietoja säilytetään keskustelufoorumin toiminnan ajan. Yhdistyksen jäsenluetteloa säilytetään toistaiseksi..

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröityjen oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja ja jos käsitellään, oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista

Rekisteröidyillä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä oikaisee epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojen poistamista ja saada tiedot poistetuksi erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyillä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Tietosuojaseloste on päivitetty 31.1.2020.

Lisätietoja: erik.rasanen( at )helsinki.fi